rodo

Bezpieczeństwo danych osobowych

Polityka prywatności

Drodzy Pacjenci, 
Od 25.05.2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Wpłynęło to również na nasze procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przedstawiamy Państwu informacje o najważniejszych kwestiach związanych z danymi osobowymi w WellDerm.

Kto jest administratorem danych osobowych (ADO) w WellDerm?
Administratorem danych osobowych jest WellDerm Agnieszka Bliżanowska. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zapewnia środki bezpieczeństwa.
Dane kontaktowe ADO: ul. Piękna 44, 00-672 Warszawa, rejestracja.warszawa@wellderm.pl.
tel. 71 780 66 26.

Kto jest inspektorem ochrony danych (IOD) w WellDerm?
O bezpieczeństwo Państwa danych dba każdy pracownik naszej firmy.
Powołaliśmy także inspektora ochrony danych (IOD, który jest wewnętrznym audytorem w obszarze przetwarzania danych osobowych i jest nim Agnieszka Czuchajewska.
Dane kontaktowe IOD: ul. Piękna 44, 00-672 Warszawa, 22 243 41 44 lub adresem e-mail: rejestracja.warszawa@wellderm.pl

Skąd mamy Państwa dane?
Przekazali je nam Państwo, stając się pacjentami Centrum WellDerm, wpisując je dobrowolnie do kwestionariusza medycznego.
Podpisując zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych lub akceptując regulamin przystąpienia do Klubu WellDerm, wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących oferty Centrum WellDerm.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez WellDerm?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej, rejestrowania wizyt i kontaktowania się z Państwem .

Podstawa prawna przetwarzania:
• art. 25 ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.0.1318 t.j) oraz art. 6 ust 1 lit c. RODO.

Przetwarzamy także dane Posiadaczy Karty Klubu WellDerm oraz innych osób, za ich zgodą w celu informowania o usługach świadczonych przez Centrum WellDerm

Podstawa prawna przetwarzania:
• art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Komu udostępniamy Państwa dane? 
Państwa dane są przekazywane wyłącznie podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, jest to laboratorium i biuro rachunkowe.
Jeśli są Państwo posiadaczami Karty Klubu WellDerm lub wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o bieżącej ofercie, aktualnych promocjach i wydarzeniach w WellDerm, wówczas Państwa dane przekazywane są do firmy zewnętrznej, z którą współpracujemy w celach realizacji kampanii informacyjnej.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Czy mają Państwo dostęp do swoich danych i jakie prawa Państwu przysługują?
Tak, mają Państwo pełen dostęp do swoich danych przechowywanych w WellDerm.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane przechowujemy zgodnie z terminami dot. archiwizacji dokumentacji medycznej, wynikającymi z przepisów prawa.

Jeśli są jakieś kwestie, w których potrzebowalibyście Państwo dodatkowych informacji odnośnie przetwarzania danych, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych pod nr tel. 601 781 481 lub adresem e-mail: rejestracja.warszawa@wellderm.pl

Z poważaniem,
Agnieszka Bliżanowska z zespołem


RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst mający znaczenie dla EOG - Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.